Skyltpolicy

Landskronas Skyltpolicy

Skyltar är ett välkommet inslag i stadsbilden, men det är staden och dess byggnader som ska dominera, inte utgöra bakgrund till reklamskyltar.

Stadsbyggnadsnämnden vill genom att ge riktlinjer för skyltning i staden medverka till att förena behovet för verksamheter att annonsera sin närvaro med att låta staden och dess byggnader synas. Målet är en vacker, levande och trevlig stadsbild.

Landskrona stadskärna är en kulturmiljö, och inom detta område behöver skyltar, byggnader och andra anordningar utformas så att kulturmiljön inte förvanskas.

Skyltar ska utformas så att de anpassas till byggnadens arkitektur och så att den passar till omgivningen i placering, storlek, form och färg, enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 1§ och 3§.

”Skyltning för en vacker stadsmiljö i Landskrona” har utarbetats i samarbete med Landskrona stad. Nedan finns information om bygglov, ansökan, tillstånd m m.

Skyltpolicy Skyltpolicy (5551 KB)