{tag_name_nolink}

Öster

Våren 2014 startades ett stadsförnyelseprojekt på Öster där gator har lagts om, belysningen ersatts med moderna armaturer, trottoarer fått ny beläggning och mer grönska har tillförts gaturummen.

Längs Östergatan har nya mötesplatser skapats och befintliga rustats upp, bl a med hjälp av vegetation, ny ljussättning och utrustning som bänkar och papperskorgar. Den tidigare så enformiga gatan utan träd och få sittmöjligheter har därmed fått en helt ny attraktionskraft.