Om oss

Om Landskrona Stadsutveckling

Landskrona Stadsutveckling AB har skapats för att tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och kommun för att tillvarata samt utveckla stadens möjligheter.

Målen för Landskrona Stadsutveckling bygger på ett nära samarbete tillsammans med

fastighetsägare, stadens myndigheter och landets statliga verk.

Landskrona Stadsutveckling utgår från de tre hörnstenarna:

  • Bra boendemiljö – såväl yttre som inre.
  • Bra fastigheter – såväl underhåll som förvaltning.
  • Bra förutsättningar för verksamheter – butiker, kontor, restauranger m fl.

De primära målsättningarna är att:

  • Påverka inflyttningen genom en gemensam uthyrningspolicy.
  • Utforma åtgärder mot oseriöst fastighetsägande.
  • Skapa balans mellan hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt.
  • Tillföra nya verksamheter, såväl kommersiella som kommunala, bl a i Centrum/Öster.
  • Motverka segregationen - öka integrationen.

Tyck till!

Klicka här

Årsredovisning 2017

Under 2017 invigdes den nya förskolan, Neptun, på Kronan 1. Fastigheten trygghetscertifierades enligt planerna och såldes vid årsskiftet. Weibullsholm, som ägdes av Kronan 4, såldes för att totalrenoveras och kommer att inrymma ett kontorshotell med planerad inflyttning hösten 2018.
Lägenheterna i den unika byggnaden Karl XV 5 (Kronan 5) ombildas till bostadsrätter och försäljningen påbörjades under hösten och därefter ska byggnaden totalrenoveras.

Arbetet med att skapa en positiv utveckling och social hållbarhet i Landskrona fortgår med bra resultat. Ytterligare tre fastighetsägare har antagit uthyrningspolicyn. Utbetalt försörjningsstöd har minskat med 27 procent sedan 2012 då bolaget påbörjade sitt arbete.

Årsredovisning 2017 Årsredovisning 2017 (13138 KB)


Årsredovisning 2016

Året inleddes med rivning av ett gammalt höglager på en av våra fastigheter och fortsatte med renovering och ombyggnad av en annan. Lokaler som tidigare inrymt störande verksamhet som svartklubb, byggs nu om till en modern förskola och är färdig att ta emot barn efter sommaren 2017. Arbetet med fastigheten fortgår och nu kommer lägenheterna att totalrenoveras. Samtidigt kommer hela fastigheten att trygghetscertifieras. 
Trygghetscertifiering för fastigheter är en metod för att motverka oseriöst fastighetsägande och öka tryggheten för boende. Metoden har använts på andra orter med gott resultat, och Landskrona Stadsutveckling AB har arbetat med framtagande av en informationsfolder och checklista.

Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016 (10198 KB)


Årsredovisning 2015

2015 blev året då Landskrona Stadsutveckling AB förvärvade ett flertal fastigheter. Dessa ägs nu genom de fem nybildade Fastighetsbolagen Kronan 1-5 Landskrona AB. 
Uthyrningspolicyn reviderades vilket innebär att den nu också innefattar riktlinjer för antal boende i varje lägenhet.
I Landskrona finns betydligt fler hyresrätter än äganderätter, jämfört med andra städer. Under hösten bildades en bostadsrättsgrupp som bl a diskuterar möjligheterna för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. 

Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015 (1654 KB)


Årsredovisning 2014

Arbetet med uthyrningsgruppen och samordnad myndighetsutövning har fortsatt under 2014, och grupperna träffas regelbundet en gång per månad.
Flera frukostmöten med handlare och/eller fastighetsägare har hållits, både för att informera om arbetet med att utveckla staden och om olika projekt. 
En broschyr med samlad information om professionell fastighetsförvaltning lanserades.

Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 (13295 KB)


Årsredovisning 2013

Under 2013 har en uthyrningspolicy tagits fram för att underlätta balanserad inflyttning och minskad omflyttning.
En informell uthyrningsgrupp har etablerats med representanter för ägarna, Paulssons Fastigheter, Landskronahem och Landskrona stads Individ- och familjeförvaltning. 

För att samordna hanteringen av fastigheter med eftersatt underhåll har en särskild grupp etablerats med representanter från flera förvaltningar. Som resultat av gruppens arbete har kommunfullmäktige tydliggjort hur staden ska driva ärenden om tvångsförvaltning.
Dialogmöten har genomförts vid två tillfällen med stadens invånare för att diskutera stadsdelen Centrum/Östers framtida utveckling.

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 (9948 KB)